43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
בוקריום ד׳

מאז יצא ספק – סוגיות שעוררו מחלוקת במקרא

ד"ר שוש שפירא

המקרא הוא יצירה רב קולית, שבו באות לידי ביטוי מגוון דעות. לעתים גישות הפוכות זו לזו, כשגישה אחת באה לערער דעה מקובלת. לעתים הקולות מתפלמסים ביניהם בהתלבטות וספק, נאמרים בגלוי או בצורה עקיפה כשהם סמויים בכתובים ורחוקים זה מזה לאורך כל הספרות המקראית.

בסדרה נעסוק בסוגיות שנוגעות לקיומנו כעם, מיהו יהודי ומה יחסנו לגויים? בין עם לארצו ובין גלות לגאולה? מהו האדם? היש תשובה לייסורים?

בין מולדת וארץ יעודה בין יעקב לעשו לישראל ועמלק

בין "קהל עמים" לבין "עם לבדד ישכון" בין ספור שכם ודינה לספור יהודה ותמר

בין קדושת מקום למקום מקודש סיפורי "השער לשמים" (בבל והמגדל, בית-אל והסולם, ירושלים וגורן ארוונה)

בין אדם שהוא "ותחסרהו מעט מאלוהים" לבין "אדם לעמל יולד" מה ענה אלוהים לאיוב?

 

21.11.18 בין עם לארצו – יעקב ועשו

12.12.18 בין עם לארצו – ישראל ועמלק

26.12.18 בין עם לארצו – מגילת אסתר

מגילת אסתר מצגת

9.1.19  בין קהל עמים – סיפור שכם ודינה . בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

23.1.19  בין קהל עמים – סיפור יהודה ותמר. בבית ציוני אמריקה, סלון, דניאל פריש 1. 

6.2.19  בין קדושת המקום –  סיפור מגדל בבל. בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

20.2.19 בין קדושת המקום – סיפור חלום יעקב. בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

6.3.19  בין "ותחסרהו" – תהלים פרק ח'. בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

20.3.19  בין "ותחסרהו" – איוב פרק ט'. בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

3.4.19  בין "ותחסרהו" – איוב: "מענה אלוהים מן הסערה".

בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1.

בית ציוני אמריקה
מתי
10 מפגשים, אחת לשבועיים
בימי רביעי בשעות 12:30-11:00
מחיר
המחיר: 500 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים:
460 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
אפריל 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
4
9
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
8
9
10
11
17
18
19
22
23
24
26
28
1
6
7
8
9
11
12
13
14
17
18
19
20
22
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31